Середа, жовтня 16, 2019

Кафедра ЕМСАПТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ І НА ТРАНСПОРТІ

Login Form

Бігуча стрічка

!!! Кафедрі ЕМСАПТ 25 років !!!"

Language Switcher

Поиск

Склад дипломного проекту по автоматизації

Дипломний проект або робота (ДП або ДР) по автоматизації

Перелік основної частини:

Перелік

Деталізація

Титульний лист

Форма № Н-9.02

Індивідуальне завдання

Форма № Н-9.01.

В перелік змісту не вноситься та має бути другим листом після титульного листа

Анотація

Трьома мовами

Зміст

З точним вказанням номерів сторінок

Вступ

Повинен бути коротким (до 1,5 арк.), висвітлювати 3 питання:

-  актуальності автоматизації виробництва в цілому народного господарства України, значення її для енергозбереження та підвищення якості продукції і збільшення продуктивності,

-  аналізу сучасного рівня та перспектив автоматизації в галузі за темою дипломного проекту (харчова, фармацевтична, хімічна, нафтопереробна, металургійна),

-  аналізу сучасного рівня та перспектив автоматизації процесу безпосередньо за темою дипломного проекту,

-  містити мету та загальну постановку задачі проектування

1.  Характеристика об’єкту автоматизації

Опис технологічного процесу або ділянки, яка автоматизується. Типи та характеристики технологічного обладнання об’єкту. Особливості об’єкту автоматизації та технологічних середовищ по динамічних характеристиках, вибухопожежо-небезпеці, токсичноті тощо. Вибір параметрів контролю, сигналізації, регулювання.

2.  Техніко-економічне обґрунтування вибору платформи автоматизації

Визначити можливі для реалізація для даного об’єкта платформи автоматизації (ПЛК – мінімум чотири), дати їм технічну порівняльну характеристику (кількість входів/виходів, швидкодія, об’єм пам’яті, програмне забезпечення, комунікації), здійснити технічко-економічне обґрунтування доцільності використання кожної з них. На основі одного з критеріїв (наприклад, методу зведених витрат) вибрати оптимальну платформу для автоматизації об’єкту

3.  Технічна частина

Вибір контрольно-вимірювальної апаратури та виконавчих механізмів, що повинні підключатися до платформи автоматизації, наведення їх технічних характеристик. Вибір засобів людино-машинного інтерфейсу. Розробка функціональної схеми автоматизації та її опис. Розробка принципових схем автоматизації та їх опис. Розробка монтажних схем щитових та зовнішніх проводок. Вибір кабелів та провідників, зовнішніх та протяжних коробок.

4.  Розробка інформаційного забезпечення системи автоматизації

Розробка топологічної схеми комунікацій платформи автоматизації. Розробка програмного забезпечення для платформи автоматизації (ПЛК). Розробка та налаштування людино-машинного інтерфейсу (панель оператора або SCADA).

5.  Розрахункова частина

Розрахунок параметрів налаштування регулятора одного з контурів автоматичного регулювання (тиску, температури, рівня, положення, витрат, концентрації, швидкості тощо), моделювання АСР та визначення запасів стійкості (наприклад, Simulink в Matlab, MathCAD). Розрахунок надійності одного з замкнених контурів автоматичного регулювання. Розрахунок енергозабезпечення системи автоматизації.

6.  Економічна частина

Здійснити розрахунок економічних показників розробленої системи автоматизації при порівнянні з неавтоматизованим виробництвом

7.  Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Дослідити технічні рішення з безпечної експлуатації системи автоматизації, гігієни праці і виробничої санітарії, пожежну безпеку, дії в надзвичайних ситуаціях

Висновки

Підсумувати прийняті конструкторські рішення виконаної роботи із зазначенням досягнутих параметрів та переваг об’єкту в порівнянні з існуючими аналогами. Навести можливі рекомендації прикладного застосування та шляхами (перспективи) удосконалення спроектованого об’єкта

Література

Складається відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання".

На кожне з літературних джерел по тексту пояснювальної записки повинне бути обов’язкове посилання

Додаток А Технічне завдання

Розробляється на підставі завдання на ДП і наказу ректора про затвердження теми ДП відповідно до вимог чинних стандартів до ТЗ на розробку і постачання продукції на виробництво та ТЗ на проведення наукових досліджень

Додаток Б Ілюстративні матеріали

Оформляється відповідно вимог чинних стандартів

Перелік графічного матеріалу, який виноситься на захист:

Креслення:

1. Схема структурна комплексу технічних засобів автоматизації;

2. Схема функціональна системи автоматизації;

3. Схема електрична принципова системи автоматизації;

4. Загальний вид щитової конструкції для платформи автоматизації (вид спереду та вид на внутрішні площини);

5.Схема зовнішніх проводок системи автоматизації.

Кожна із схем повинна доповнюватися переліком елементів (специфікацією).

 

Плакати:

1. Назва роботи, постановка задачі проектування;

2. Схема технологічного процесу за темою проекту;

3.Техніко-економічне порівняння варіантів платформ автоматизації;

4. Схема комунікаційних з’єднань платформи автоматизації. Головне вікно людино-машинного інтерфейсу та його структура.

5. Динамічні характеристики контуру регулювання, для якого розраховувались параметри налаштування регулятора.

6.Лістинг програмного забезпечення платформи автоматизації (ПЛК).

7. Висновки за результатами проектування.

 

 

Додаткові матеріали:

1.  Відзив керівника;

2.  Рецензія опонента;

 

3.  Диск із матеріалами проектування.

Comments: