Середа, жовтня 16, 2019

Кафедра ЕМСАПТ

КАФЕДРА ЕЛЕКТРОМЕХАНІЧНИХ СИСТЕМ АВТОМАТИЗАЦІЇ В ПРОМИСЛОВОСТІ І НА ТРАНСПОРТІ

Login Form

Бігуча стрічка

!!! Кафедрі ЕМСАПТ 25 років !!!"

Language Switcher

Поиск

Склад дипломного проекту по електроприводу

Дипломний проект або робота (ДП або ДР) по електроприводу

Перелік основної частини:

Перелік

Деталізація

Титульний лист

Форма № Н-9.02

Індивідуальне завдання

Форма № Н-9.01.

В перелік змісту не вноситься та має бути другим листом після титульного листа

Анотація

Трьома мовами

Зміст

З точним вказанням номерів сторінок

Вступ

Повинен бути коротким, висвітлювати питання актуальності, значення, сучасного рівня і призначення, галузі використання БДР, а також містити мету та загальну постановку задачі проектування

1.  Характеристика виробничого механізму і режимів його роботи. Постановка задачі проектування

Призначення, зовнішній вигляд, вихідна схема електрична принципова (якщо відбувається модернізація існуючої), кінематична схема, тахограми, аналіз режимів функціонування, вимоги до системи електропривода

2.  Розрахунок потужності електродвигуна

Здійснити розрахунок потужності електродвигуна та вибрати попередньо найближчу за значенням стандартну потужність з каталогів

3.  Техніко-економічне обґрунтування вибору системи електропривода

Визначити можливі для реалізація для даного об’єкта системи електроприводів (мінімум чотири), дати їм технічну порівняльну характеристику (переваги й недоліки), здійснити технічко-економічне обґрунтування доцільності використання кожної з них. На основі одного з критеріїв (наприклад, методу зведених витрат) вибрати оптимальну систему електропривода

4.  Вибір електродвигуна та його перевірка

З каталогу вибрати електродвигун відповідно обраній системі електропривода. Здійснити його перевірку за нагрівом та перевантажувальною здатністю

5.  Розробка функціональної схеми електропривода

Відповідно обраній системі електропривода. Здійснити опис та призначення елементів схеми

6.  Розрахунок силової частини електропривода та вибір її елементів

Розрахувати та вибрати трансформатор чи реактор (при необхідності), силовий перетворювальний агрегат, систему врівноваження та фільтрації, систему захисту та комутації

7.  Розрахунок параметрів об’єкта керування

Розрахувати параметри силового кола

8.  Розрахунок та побудова характеристик розімкненої системи електропривода

Розрахувати й побудувати зовнішню, регулювальну, механічну характеристики

9.  Розробка структурної схеми електропривода

Розробити структурну схему, розрахувати й вибрати необхідні регулятори та елементи їхніх контурів.

Розрахувати й вибрати сенсори та їх коефіцієнти підсилення

10.  Дослідження динамічних характеристик замкненої системи електропривода шляхом комп’ютерного моделювання

Розробити відповідну схему для моделювання в одному з математичних програмних середовищ (наприклад, Simulink в Matlab) або ж математичну модель системи електропривода (наприклад, Mathcad). Отримати графіки перехідних процесів при різних режимах роботи електропривода та при різних можливих моментах статичного навантаження.

Порівняти графіки перехідних процесів розімкнутої (п. 8) та замкнутої систем

11.  Розробка схеми електричної принципової системи електропривода

Розробити схему електричну принципову та перелік її елементів (специфікацію)

12.  Розробка схеми електричної монтажної системи електропривода

Побудувати алгоритми монтажу та налагоджування системи електропривода й розробити схему електричну монтажну

13.  Мікропроцесорна реалізація системи електропривода

Розробити та розрахувати мікропроцесорну систему електропривода, алгоритми її функціонування, лістинг програми

14.  Економічна частина

Здійснити розрахунок економічних показників розробленої системи електропривода

15.  Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях

Дослідити технічні рішення з безпечної експлуатації системи електропривода, гігієни праці і виробничої санітарії, пожежну безпеку, дії в надзвичайних ситуаціях

Висновки

Підсумувати прийняті конструкторські рішення виконаної роботи із зазначенням досягнутих параметрів та переваг об’єкту в порівнянні з існуючими аналогами. Навести можливі рекомендації прикладного застосування та шляхами (перспективи) удосконалення спроектованого об’єкта

Література

Складається відповідно ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 "Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги і правила складання".

На кожне з літературних джерел по тексту пояснювальної записки повинне бути обов’язкове посилання

Додаток А Технічне завдання

Розробляється на підставі завдання на БДР і наказу ректора про затвердження теми БДР відповідно до вимог чинних стандартів до ТЗ на розробку і постачання продукції на виробництво та ТЗ на проведення наукових досліджень

Додаток Б Ілюстративні матеріали

Оформляється відповідно вимог чинних стандартів

 

Перелік графічного матеріалу, який виноситься на захист:

Креслення:

1. Функціональна схема системи електропривода;

2. Структурна схема системи електропривода;

3. Схема електрична принципова системи електропривода;

4. Схема електрична монтажна системи електропривода;

5. Схема мікропроцесорної реалізації системи електропривода.

Кожна із схем повинна доповнюватися переліком елементів (специфікацією).

 

Плакати:

1. Назва роботи, постановка задачі проектування;

2. Загальний вигляд об’єкта дослідження. Кінематична схема та тахограми робочого механізму електропривода;

3.Техніко-економічне порівняння варіантів вибору системи електропривода;

4. Характеристики розімкненої системи електропривода.

5. Динамічні характеристики системи електропривода.

6. Алгоритм роботи мікропроцесорного електропривода. Лістинг програми.

7. Висновки за результатами проектування.

 

 

Додаткові матеріали:

1.  Відзив керівника;

2.  Рецензія опонента;

 

3.  Диск із матеріалами проектування.

Comments: